Lilleküla turvakodu

lasteturva_logo_

Tallinna Laste Turvakeskuse Lilleküla keskus on kõige vanem turvakodu Tallinnas. 1993 aastal asutatud 14-kohalisse Lilleküla varjupaika satuvad lapsed väga erinevatel põhjustel, levinuimateks on hulkurlus, kodune hoolimatus, perevägivald, vanema alkoholism või narkomaania ning vanema töötusest või pere vaesusest tingitud elukoha kaotus. Laps eraldatakse perekonnast, kui kodune keskkond ei ole kasvava ja areneva lapse jaoks sobiv või kui tema turvalisuse ja heaolu huvides ei ole võimalik teda perekonda jätta.

Varjupaika toob lapse kõige sagedamini politseinik või lastekaitsetöötaja, suuremad lapsed tulevad mõnikord ka ise abi otsima. Järgneb spetsialistide võrgustiku aktiivne koostöö, et selgitada välja probleemi olemus ning leida olukorrale lapse huvidest lähtuvalt parim lahendus.

Varjupaika võib suunata lapsi vanuses 3-17 eluaastat, kõige rohkem on lapsi vanuses 7-14 aastat.

Lilleküla keskuses viibib laps ühest ööst kuni ühe aastani. Turvakodusse jääv laps hakkab käima oma endises koolis, juhul kui see ei ole võimalik, leitakse lapsele uus kool. Eelkooliealiste laste aega sisustavad sotsiaalpedagoogid eakohaste mängude ja tegevustega. Lapsele tagatakse turvaline keskkond ja regulaarne soe toit. Vajadusel aidatakse omandada vajalikud hügieeniharjumused ja sotsiaalsed oskused. Kooliealisi lapsi abistatakse õppetöös ja luuakse soodne keskkond õpiharjumuse tekkeks.

Varjupaigas viibivate lastega töötavad juhataja, sotsiaalpedagoogid, psühholoog ja meditsiiniõde. Psühholoog nõustab nii lapsi kui nende peresid ning selgitab välja, kas laps on eakohaselt arenenud, vajadusel suunab täiendavatele uuringutele. Meditsiiniõde hindab iga varjupaika saabunud lapse tervislikku seisundit, teeb kindlaks kõikvõimalikud tervise iseärasused (näiteks allergia, astma, kroonilised haigused) ja vajadusel organiseerib täiendavad uuringud eriarstide juures.

Juhul kui spetsialistid suudavad kõrvaldada lapse peres kasvamist takistavad tegurid, suunatakse laps tagasi oma perekonda. Vastupidisel juhul on võimalik kohtu kaudu taotleda vanema kasvatusõiguste piiramist ja suunata laps asendushooldusele. Umbes 80% varjupaiga lastest suunatakse peale keskuses viibimist tagasi koju. Vajadusel jäävad nad aga ka edaspidi lastekaitsetöötaja järelvalve alla.