Missioon/Visioon

lasteturva_logo_Turvakeskus pakub turvatunnet ja toetust, osutades klientidele toimetulekut toetavat laste hoolekandeteenust, milleks peamiselt on turvakoduteenus ja sõltuvusvastase taastusabi teenus alaealistele.  Turvakeskus  toetab igakülgselt lapse ettevalmistamist toimetulekuks iseseisvas elus lähtuvalt tema arengupotentsiaalist.

Turvakeskus osutab kvaliteetset sotsiaalhoolekandeteenust ning arvestab kliendi individuaalsuse ning erivajadustega

Visioon

Turvakeskus on laste iseseisvat toimetulekut toetav, nende eripäraga arvestav, paindlikke lahendusi pakkuv, tervislikke eluviise propageeriv ja pidevalt õppiv ning arenev hoolekandeasutus.

Põhiväärtused

Ausus, avatus ja usaldusväärsus

Oleme avatud ning usaldusväärsed  ja hindame seda ka teistes. Peame oma lubadusi ja täidame kokkuleppeid. Me julgeme võtta vastutust ning saame aru oma vigadest.

Me kuulame klienti,  arvestame tema huve ja  suhtume temasse lugupidavalt. Kliendil on oma õigused ja kohustused. Me peame kinni võrdõiguslikkuse tagamise põhimõtetest, meil ei diskrimineerita kedagi tulenevalt tema soost, usulistest veendumustest, tervislikust seisundist jms. Meie klientide õigused on tagatud Eesti Vabariigi põhiseaduse ja teiste Eestis kehtivate õigusaktidega, Euroopa inimõiguste konventsiooniga ja ÜRO lapse õiguste konventsiooniga. Me austame iga teenuse saaja põhiõigust enesemääratlusele.

294265_578498008839789_1701807076_n